Technik automatyk

Polska
Pełny etat
Umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i utrzymanie w ruchu parku maszynowego w szczególności z zakresu automatyki, systemów sterowania i oprogramowania,
 • Diagnostyka oraz naprawa układów sterowania maszyn i urządzeń,
 • Programowanie sterowników PLC
 • Wykonywanie napraw, remontów, przeglądów prewencyjnych maszyn, zgodnie z harmonogramem i dokumentacją techniczną,
 • Udział w projektach modernizacji maszyn,
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie średnie techniczne (o profilu: automatyka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • Praktyczna znajomość programowania sterowników PLC,
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, pneumatycznych oraz posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową,
 • Wiedza z zakresu obsługi systemów wizyjnych mile widziana,
 • Gotowość do pracy zmianowej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Szkolenia wewnętrzne,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności (od 4600 zł brutto),
 • Przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS, dofinansowanie do posiłków,
 • Dojazd na trasie Tarnów -Bochnia-Tarnów.

Aplikuj do nas

(+48) 122257711kariera@mabuchi-motor.pl

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 101, par. 922, z późniejszymi zmianami) oraz polityką prywatności. Aplikuj
Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Mabuchi Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Adolfa Mitery 14, 32-700 Bochnia.

Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 12 225 76 31 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: PLM-GROUP1010@mabuchi-motor.com.

[Inspektor Danych Osobowych] Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować telefonicznie pod numerem tel:. + 81 47 710 1471 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres email: h.otsubo.prd@mabuchi-motor.com

[Cel] Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji możliwe będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Kandydata odrębnej zgody.

[Odbiorcy] Odbiorcami danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji w/w celów w tym dostawcy usług hostingowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe oraz podmiot powiązany kapitałowo z Administratorem tj. spółka macierzysta Mabuchi Motor Co. Ltd .

[Okres przechowywania] Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Kandydata zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji. W przypadku gdy, Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej nie przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wycofania wyrażonej zgody, co może nastąpić przez jednostronne oświadczenie przesłane na adres email PLM-GROUP1010@mabuchi-motor.com i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

[Przekazanie danych poza UE i EOG] Dane osobowe mogą zostać przekazane w ramach wewnętrznych procedur Grupy Mabuchi Motor podmiotowi powiązanemu kapitałowo z Administratorem tj. spółce macierzystej Mabuchi Motor Co. Ltd z siedzibą w Japonii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C 304/2019 stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Japonii. Administrator zapewnia, że wdrożono odpowiednie środki ochronne, by dane osobowe były przetwarzane w taki sam sposób, jak gdyby były przetwarzane przez Administratora danych. W związku z realizacją procesu rekrutacji przez system e-Recruiter „ Spotkanie on-line” Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA. W związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzanie procesu rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy stanowi art. 6 ust 1 b) RODO, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.